Linjauksemme

Tällä sivulla kerrotaan meidän linjauksista ja arvoista.

Isänmaallisuus

Kansallismielisen ajattelun mukaan kansat ansaitsevat tasavertaisen mahdollisuuden saada päättää omista asioistaan. Puolustamme suomalaisten kansallista itsemääräämisoikeutta.

Suomi on suomalaisten koti. Jokaisella suomalaisella on kotimaassaan oikeus asumiseen, terveydenhuoltoon, koulutukseen, riittävään toimeentuloon ja perusturvaan.

Osana suomalaista isänmaallisuutta on kansalaisten sosiaalinen ja kulttuurinen yhteenkuuluvuuden tunne ja halu vaikuttaa suomalaiseen yhteiskuntaan. Yhteiskunnallisen kehittymisen kannalta yhteisöllisyys on tärkeää.

Jokaisella suomalaisella tulisi olla oikeudenmukainen mahdollisuus käyttää hyvinvointivaltion etuja. Näiden avulla hänellä on yksilönä mahdollisuus kehittää yhteiskuntaa.
Suomalaiselle kansallisuuden tunne ja isänmaallisuus ovat sisäänrakennettuna.

Perusjyväskyläläiset ry haluaa toimia siten, että voimme säilyttää kulttuurilliset perinteet, mutta myös kehittää yhteiskuntaa moraalisesti, sosiaalisesti, taloudellisesti, sivistyksellisesti ja ekologisesti.

Oikeudenmukaisuus

Avoimuus on täten tärkeä osa toimintaamme, sillä se turvaa kansalaisten luottamuksen ja sen kautta toimivan yhteiskunnan.

Poliitikon velvollisuus on lisätä kansalaisten yhteiskunnallista ymmärtämystä ja helpottaa ihmisten osallistumista maamme kehittämiseen.

Perusjyväskyläläiset ry kantaa huolta perusasioista ja pyrkii rakentamaan poliittista ohjelmaansa selkeiden käsitteiden ja toimintatapojen varaan.

Sananvapauden täysimääräinen kunnioittaminen ja avoin yhteiskunnallinen keskustelu kuuluvat kehittyneeseen ja arvokkaaseen yhteiskuntaan.

Inhimillisyys ja Maahanmuuttokriittisyys

Maailmankuvassamme oleellista on arvostaa yksilöä sellaisenaan ja osana merkityksellisiä yhteisöjään, kuten perhettä. Kunnioitamme työtä, yrittämistä ja yksilön henkistä kasvua. Yksilön ihmisarvoiseen elämään kuuluu oikeus vaikuttaa häntä itseään koskeviin asioihin.

Perusjyväskyläläiset ry pyrkii yhteiskunnallisesti järkeviin ratkaisuihin suhteessa maahanmuuttoon. Haluamme herättää tuloksellisen keskustelun käsitteistä, joille Suomen maahanmuuttopolitiikka rakentuu.

Perusjyväskyläläiset ry ei hyväksy sosiaalisin perustein tapahtuvaa siirtolaisuutta (ns. haittamaahanmuuttoa). Haluamme tarjota todellista turvapaikkaa hakeville lapsiperheille mahdollisuuden turvalliseen elämään ja aktiiviseen integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan.

Syrjäytymisen ehkäisy ja Nuoriso

Isänmaalliseen ja oikeudenmukaiseen politiikkaan kuuluu vähäosaisten, huono-onnisten ja syrjäytyneiden kansalaisten auttaminen.

Yhteiskunnallisten rakenteiden muuttuessa on syrjäytymisen uhka yhä useammalle todellinen. Syrjäytyneisyys murentaa kansallista toimintakykyä ja tästä syystä sen ennaltaehkäisy kuuluu olennaisesti yhteiskuntapoliittiseen päätösten tekoon.

Yhteiskunnan tulisi kannustaa nuoria osallistumaan ja myötävaikuttamaan yhteiskunnan kehittymiseen kaikilla sen osa-alueilla.
Nuorten osallistuminen politiikkaan on elintärkeä osa yhteiskunnallista kehitystä.

Kuntaliitokset

Kuntaliitokset ovat viime vuosikymmenten aikana muuttaneet kaupunkialueiden sisäisiä rakenteita. Monilta reuna-alueilta on palveluja vähennetty radikaalisti ja näin saatettu kuntalaiset eriarvoiseen asemaan. Perusjyväskyläläiset ry haluaa kehittää periferia-alueiden palveluja.

Ympäristö

Suomen luonto, sen metsät, kallioperät, vesistöt ja kasvien- sekä eläinlajien kirjo kaikessa kauneudessaan on ainutkertainen kansallinen omaisuus.  Suomalainen elinkeinorakenne on monin tavoin riippuvainen suomalaisesta luonnosta.

Poliittisilla päätöksillä tulee tukea tätä niin rakennettaessa infrastruktuuria kuin tehtäessä päätöksiä koskien ympäristön suojelua.

Voit lukea kokonaisen version peruslinjauksistamme tästä.